Welcome to IQOS website!
Before we continue, we need to confirm you are an adult user of nicotine or tobacco products over the age of 21.
Please enter month and year of birth.

You have to accept this checkbox in order to continue

CONFIRM

Sorry!
This website is intended only for users of nicotine or tobacco products who are over 21.

We Care

This website contains information about our smoke-free products and we need your age to make sure that you are an adult in Israel who would otherwise continue to smoke or use nicotine products. Our nicotine and tobacco products are not an alternative to quitting and are not designed as cessation aids. They are not risk free. They contain nicotine, which is addictive. Only for use by adults (21+). Please visit the Important Information page of this website for further risk information.

תקנון תכנית "תהיה חבר תרוויח"

 1. מבוא

 

מארגנת הפעילות, פיליפ מוריס בע"מ מרחוב הברזל 30 תל אביב (להלן: "החברה"), יבואנית ומפיצה של מוצרי עישון, עורכת את פעילות "תהיה חבר תרוויח" למעשנים ומשתמשי אייקוס תושבי ישראל בני 21 ומעלה,  כמפורט להלן (להלן: "הפעילות" או "התכנית"). 

 1. תנאים להשתתפות בתכנית 

 

ההשתתפות בתכנית מותנית בעמידה בכל התנאים הבאים ("משתתף"):

 1. היות המשתתף אדם פרטי, תושב ו/או אזרח ישראל ו/או אדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל, אשר גילו עולה על עשרים ואחת (21) שנים במועד השתתפותו בפעילות;

 2. המשתתף רשום ברשימת הדיוור של החברה ולא משך את הסכמתו לקבל תקשורים ממנה;

 3. המשתתף הינו משתמש אייקוס בגיר אשר רכש, על פי רישומי החברה, מכשיר אייקוס. 

 4. תנאי התכנית

  1. משתתף אשר רכש מכשיר אייקוס וביקש להרשם ברשימת הדיוור של החברה, יקבל למכשיר הנייד שלו לפי הפרטים שמסר בעת הרכישה, קוד אישי ("הקוד האישי")  אותו יוכל לחלוק עם חברים שלו אשר הינם מעשנים בגירים מעל גיל 21 אשר ביקשו מהמשתתף, מראש ובאופן מפורש, לקבל מידע נוסף על IQOS (כל אחד "חבר"). 

  2. שימוש בקוד האישי של המשתתף לצורך רכישת מכשיר IQOS  יזכה את החבר בהנחה חד פעמית בקניית מכשיר IQOS, ובלבד שהחבר אינו רשום במערכות החברה כמי שרכש בעבר מכשיר IQOS. במקביל, שימוש בקוד האישי של המשתתף כאמור, יזכה את המשתתף אשר בקוד שלו נעשה השימוש, בשובר BuyMe  או ברכישת HEETS במחיר מיוחד באתר האינטרנט של החברה  ,https://il.iqos.com/he ובחנויות המופעלות על-ידה(להלן ביחד: "אמצעי הרכישה").

  3. בעלי נקודות מכירה מורשות של IQOS ועובדיהן שהם משתמשי IQOS בגירים אינם רשאים לבצע שימוש בקוד שלהם בנקודת המכירה כאמור.

  4. במידה שהחברה תחשוד כי חבר השתמש בקוד אישי יותר מפעם אחת, תהא החברה רשאית לפסול את זכותו של החבר לקבלת אמצעי רכישה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  5. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של החברה ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם. 

  6. אמצעי הרכישה הינם אישיים, ואינם ניתנים להעברה, להסבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או להמרה (בין המרה מלאה ובין המרה חלקית), לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל מוצר אחר. 

  7. החברה לא תישא באחריות לכל ביטול ו/או דחייה ו/או שינוי באמצעי רכישה ו/או נזקים שיגרמו לחבר או משתתף (בין אם ישירים ובין אם עקיפים) בקשר לאמצעי רכישה ולא תישמע כנגד החברה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

  8. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את אמצעי רכישה של מי מהמשתתפים ו/או החברים, אם, על פי שיקול דעתה, יש בהתנהלות אותו משתתף או חבר משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.

  9. החברה רשאית לשנות את אופן מימוש אמצעי הרכישה, מועד מימוש אמצעי הרכישה, בהתאם לשיקול דעתה. 

 5. כללי

  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע מעת לעת על שינוי בתכנית ובכלל זה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי:

   1. להודיע בכל עת על ביטול התכנית ו/או הפסקתה;

   2. לשנות את ההוראות החלות על התכנית עקב שינוי נסיבות ו/או כל סיבה אחרת;

   3. להמיר את אמצעי הרכישה בכל אמצעי או מנגנון אחר,  אך שווה ערך ככל הניתן;

   4. לדרוש מהמשתתפים בתכנית, בכל שלב של השתתפותם, אישורים ו/או מסמכים נוספים.

  2. המשתתפים ו/או המוזמנים יהיו אחראים לשלם על חשבונם כל תשלום חובה, בין אם מדובר במס הכנסה ו/או בכל מס אחר, אגרה, היטל, וכיוצ"ב, שהם עשויים להידרש לשלם בקשר עם השתתפותם בתכנית וכן יישאו, על חשבונם, בתשלום הוצאות השתתפות או כל הוצאה אחרת אשר אינן חלות במפורש על החברה ו/או מי מטעמה על פי הוראות אלה.

  3. כל החלטות החברה ו/או מי מטעמה, לפי העניין, בכל עניין הקשור בתכנית ו/או במסגרת הוראות אלה ויישומן, הנן סופיות והמשתתפים ו/או החברים מסכימים בפנייתם לתכנית לפעול ולקבל על עצמם הוראות אלה והחלטות כאמור. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו חייבים לנמק ו/או להסביר את החלטותיהם ולמשתתף או לחבר לא תהא כל טענה, זכות, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

  4. הקלה או ויתור על תנאי כלשהו מתנאי התכנית על ידי החברה ו/או מי מטעמה לא יחייבו את החברה ולא יהיו הצדקה לאי קיום של תנאי כלשהו מתנאים אלה אלא אם ההקלה או הויתור נעשו בכתב ובמפורש בידי החברה ו/או ע"י מי מטעמה.

  5. ההשתתפות בתכנית על כל שלביה ומרכיביה, לרבות מימוש אמצעי הרכישה, הינן על דעתם ואחריותם של המשתתפים ו/או המוזמנים עצמם ומעצם הירשמם לתכנית. לא תהיה כל תביעה מצדם ו/או מי מטעמם כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה בקשר להרשמה וההשתתפות כאמור וכן בקשר לכל אמצעי רכישה ו/או הנחה. המשתתפים ו/או החברים פוטרים בזאת את החברה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות וחבות בגין כל נזק אשר עלול להיגרם להם כתוצאה מהרשמתם לתכנית ו/או השתתפותם בה ו/או מימוש הטבתם, לרבות כתוצאה מביטול התכנית או כל חלק ממנה ו/או כל אמצעי רכישה ו/או כתוצאה משינוי תנאי מתנאיהם.

  6. כל המידע לגבי פרטי המשתתפים ו/או המוזמנים וכל חומר אחר שהתקבל מהם בכל אחד משלבי התכנית, יישמר במאגר המידע של החברה וישמש את החברה לצרכי יחסיה עם צרכנייה, לצרכיה הפנימיים ועל מנת לתקשר עם המשתתפים ו/או המוזמנים. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע, לרבות לערוך, לפרסם ולהשתמש במידע וזאת ללא צורך באישור המשתתפים ו/או המוזמנים ומבלי שהחברה תידרש לשאת בתשלום כלשהו להם. 

  7. מימוש הטבת BUYME, ככל שהמשתתף יבחר בה, הינה בהתאם לתנאי המימוש של BUYME. בחירה בקבלת שובר זה תהווה הסכמה מצד המשתתף להעברת פרטיו האישיים ל- BUYME והמשתתף פוטר את החברה מכל אחריות ולא תהיה לו לו כל טענה כנגד החברה בקשר עם העברת הפרטים וכל שימוש שייעשה בהם על ידי BUYME.

  8. החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לרשת האינטרנט ו/או לרשת תקשורת ולתקלות בה המשבשות רישום ו/או פעילויות באתר ו/או משלוח הודעות. לא יועבר אישור בדבר קבלת כל חומר המוגש על-ידי המשתתפים ו/או המוזמנים וחומר כאמור לא יוחזר.

  9. כל הזכויות מכל סוג, לרבות זכויות קניין רוחני, בקשר לתכנית ו/או לתכני החברה המופיעים בתכנית, לרבות הזכויות במוניטין, בסמליל, בכל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובכל זכות דומה אחרת הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או (לפי העניין) של צדדים שלישיים ויישארו רכוש בלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים כאמור.

  10. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לזכר ולנקבה כאחד.

  11. הצדדים מקנים בזאת סמכות שיפוט מקומית ייחודית ובלעדית בכל התדיינות בעניין הקשור בתכנית ו/או בהוראות תקנון זה ויישומן אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר תל- אביב – יפו, לפי דיני מדינת ישראל.

 6. איסור השתתפות 

ההשתתפות בתכנית אסורה על מי שאינם עומדים בתנאי ההשתתפות של התכנית, קמעונאים אשר מוכרים אייקוס ובני משפחתם של אלה.